Què és el Batxillerat Internacional?

El Batxillerat Internacional (BI) proposat per la International Baccalaurate Organization (IBO) és un pla de formació complet amb un currículum exhaustiu de dos anys de durada, que es realitza paral·lelament i conjuntament amb els dos cursos del Batxillerat ordinari del pla d’estudis espanyol.
El BI pretén formar estudiants amb una educació equilibrada, àmplia i autònoma, ciutadans del món preocupats per l’enteniment i la solidaritat, així com facilitar la seva mobilitat internacional.

Els alumnes que cursen el BI podran assolir una doble titulació ja que es compliran els objectius del currículum nacional, amb una millor preparació per accedir a la selectivitat i als estudis universitaris espanyols, alhora que adquiriran una adequada preparació per presentar-se a l’examen proposat per l’organització (IBO) i obtenir el Diploma del BI.
Es podrà compatibilitzar el BI amb qualsevol de les modalitats habituals del batxillerat espanyol .

En resum, es tracta de cursar el batxillerat normal amb una millor preparació i, com a premi o estímul per l’esforç, donar l’oportunitat –en el nostre cas gratuïta (gràcies als patrocinadors)– d’obtenir el Diploma Internacional.

Què és el Programa del Diploma?

El Programa del Diploma és un currículum d’educació internacional exigent i estimulant que s’estudia en un curs de dos anys de durada i dirigit a alumnes de 16 a 19 anys. El títol que atorga està reconegut per prestigioses universitats d’arreu del món.
El Programa del Diploma aporta als alumnes molt més que una massa de coneixements, els prepara per a la universitat i els anima a:

 • plantejar interrogants complexes

 • aprendre a aprendre

 • desenvolupar una forta identitat personal i cultural

 • desenvolupar la capacitat de comprendre a persones d’altres països i cultures, i comunicar-s’hi.

Els col·legis imparteixen el programa en espanyol, francès i anglès.

Quin és el contingut del currículum?

El currículum del BI conté sis grups d’assignatures i un tronc comú compost per tres components independents.


Els alumnes estudien sis assignatures que trien de les disponibles en els sis grups d’assignatures. Normalment tres assignatures s’estudien en el Nivell Superior (240 hores lectives per assignatura), i les altres tres en el Nivell Mitjà (150 hores lectives per assignatura).

Els tres components del tronc comú –Monografia; Teoria del Coneixement; Creativitat, Acció i Servei– són obligatoris i constitueixen l’eix central de la filosofia del Programa del Diploma.

En què consisteix el tronc comú del programa?

El tronc comú del programa és obligatori i està format per tres components.

Monografia

La Monografia , amb una extensió màxima de 4.000 paraules, ofereix als alumnes l’oportunitat d’investigar sobre un tema que els interesse i els dota de les habilitats d’investigació i redacció requerides en l’educació superior.

Teoria del Coneixement (TdC)

Teoria del Coneixement (TdC) és un curs interdisciplinari concebut per desenvolupar un enfocament integrat i coherent de l’aprenentatge mitjançant l’exploració de la naturalesa del coneixement en les diferents disciplines i, a més, estimula l’apreciació d’altres perspectives culturals.

Creativitat, Acció i Servei (CAS)

La participació en el component Creativitat, Acció i Servei (CAS) del col·legi anima els estudiants a prendre part en activitats artístiques, esportives i de servei a la comunitat, amb la qual cosa es fomenta un coneixement i una apreciació de la vida extraacadèmica .

Quines assignatures es cursen a l’IES Pere Boïl?

A l’IES Pere Boïl s’estudia tant el Batxillerat Internacional com el Batxillerat LOMQE en les opcions de CIÈNCIES i HUMANITATS.

Podeu consultar les assignatures que es cursen en cada especialitat clicant al següent elnllaç:

Batxillerat Internacional al Pere Boïl

Es diu Internacional perquè les classes són en anglés?

NO. El títol d’INTERNACIONAL fa referència al fet que el currículum és internacional, el mateix per als diferents països que l’imparteixen, no perquè s’impartesca en anglés. De fet, en el nostre institut la llengua del programa és el castellà i els exàmens de les diferents assignatures són en castellà. Però també és cert que les llengües tenen un pes més gran que en el batxillerat ordinari, amb un nombre major d’hores setmanals d’anglès i la incorporació de documents en aquesta llengua en algunes assignatures. Amb això, l’idioma estranger sí que té una especial rellevància dins del Programa. 

També cal tenir en compte que moltes de les universitats més prestigioses del món reconeixen el diploma del BI per ingressar-hi.

avantatges, inconvenients…

Quins són els avantatges del BI?

Els avantatges concrets que s’ofereix als alumnes que cursen el BI , són :

 • La garantia d’una formació sòlida i una excel·lent preparació per cursar qualsevol carrera universitària .

 • L’atenció a la diversitat “per dalt” .

 • Els beneficis d’una formació d’excel·lència sense desemborsament econòmic per a les famílies. Això suposa, per als alumnes amb ganes de treballar, una eqiparació social amb els alumnes de centres educatius d’elit .

 • Treball en grups reduïts, amb companys també motivats per l’estudi.

 • Treballs de recerca en totes les assignatures, abundants experiències de laboratori en les matèries científiques. Una formació que fixa el seu interès en el raonament, en “moblar caps”, i en el desenvolupament de les capacitats personals de l’alumne.

 • Millorar les qualificacions acadèmiques, que estaran compostes no només dels resultats dels exàmens sinó també de la valoració dels nombrosos treballs de recerca que, en ser específics del BI, sempre representaran un factor a l’alça en les qualificacions finals.

 • L’obtenció del Diploma del BI, que té un gran prestigi a nivell mundial, suposa, a més d’un excel·lent aval en el currículum personal de l’alumne, la possibilitat d’accés a una gran quantitat d’universitats d’arreu del món .

 • Per al professorat suposa un repte en el seu treball, compensat pel que té d’estimulant, alhora que un al·licient i un prestigi afegit per a l’Institut per ser dels pocs centres d’Espanya on s’ofereix aquest tipus d’ensenyament.

Eixiré perjudicat en les notes respecte als que cursen el batxillerat ordinari?

NO, ja que les qualificacions finals de 1r i de 2n s’ajustaran als criteris del batxillerat espanyol ordinari. Més aviat passa al contrari, ja que els treballs extra que es realitzen al BI (investigacions, pràctiques de laboratori, etc.) es tindran en compte sempre per millorar la nota. L’experiència ens diu que els alumnes obtenen millors notes en el BI que les que obtindrien integrats en un grup de batxillerat ordinari, en primer lloc per aquesta correcció a l’alça en tenir en compte els treballs extra que realitzen, i també per integrar un grup amb una motivació major que els arrossega cap a un major esforç personal.

Quin és el treball extra que cal fer respecte al batxillerat normal?

Per a l’alumne suposa acceptar la responsabilitat d’una major càrrega lectiva i el compromís del treball diari. És un batxillerat per a alumnes disposats a treballar i amb una base satisfactòria a l’ESO, inquiets i preocupats per una bona formació personal.

Algunes assignatures tenen un major nombre setmanal d’hores de classe, i això es correspon amb un estudi més profund i reposat. A més, els alumnes hauran de fer abundants treballs pràctics en diverses assignatures, així com nombroses experiències de laboratori en les assignatures científiques. També han de realitzar, al llarg dels dos anys, una Monografia, supervisada per un professor, per aprofundir o investigar sobre algun tema de la sesa elecció i les activitats de Creativitat, Acció i Servei (CAS) que es fan tant dins com fora de l’horari escolar.

Puc canviar al batxillerat ordinari en qualsevol moment?

Tingues en compte que curses el batxillerat ordinari a la vegada que el programa de Diploma del BI, per tant és possible el canvi. Ara bé, una vegada que el curs acadèmic està iniciat, per motius organitzatius els canvis són inadequats. No obstant això, en acabar el primer curs pots canviar és possible el trasvassament i seguir cursant el 2n curs en un grup de batxillerat ordinari, sempre que hages aprovat 1r.

sobre l’avaluació

M’examinaran professors estrangers?

Tingues en compte que curses el batxillerat espanyol alhora que el Programa de Diploma del BI. Els professors de l’institut seran els que impartiran les assignatures, plantejaran els exàmens i qualificaran els alumnes, al final de cada curs, d’acord amb els criteris del batxillerat ordinari.

El que ocorre és que, al final del segon any, per haver cursat el currículum internacional, els alumnes estan autoritzats i preparats per presentar-se als exàmens de diploma del BI –les despeses de matrícula i taxes a IBO van a càrrec dels patrocinadors del programa–. Aquests exàmens són enviats per la IBO i corregits per professors de l’organització internacional. Els exàmens són en espanyol, llevat de l’examen d’idioma estranger. És com un altre examen de selectivitat, però internacional.

Com s’avalua els alumnes del currículum internacional?

Al final dels dos anys que dura el programa es realitza una avaluació tant interna com externa dels alumnes. Aquesta avaluació valora el rendiment individual en relació amb els objectius establerts de cada assignatura.

avaluació interna

En gairebé totes les assignatures, almenys part de l’avaluació la realitzen professors del col·legi, que corregeixen treballs individuals lliurats com a part del treball del curs. Exemples d’aquests treballs serien: exercicis orals, projectes, carpetes i portafolis, presentacions a classe, pràctiques de laboratori, investigacions matemàtiques, i interpretacions artístiques.

avaluació externa

 • Algunes tasques d’avaluació les dirigeixen i supervisen els professors sense les restriccions d’un examen, però les corregeixen examinadors externs. Exemples d’això serien: treballs escrits de literatura mundial de Llengua A1, tasques escrites de Llengua A2, assajos de Teoria del Coneixement i la Monografia.

 • Donat el major nivell d’objectivitat i fiabilitat de l’examen estàndard, la major part de l’avaluació de les assignatures es realitza per mitjà d’exàmens corregits per examinadors externs a l’escola.

El sistema de qualificació es basa en criteris, és a dir, els resultats es determinen amb relació a criteris d’avaluació prèviament establerts i no en relació amb el treball d’altres alumnes. Validesa, fiabilitat i justícia constitueixen la base de l’estratègia d’avaluació del Programa del Diploma.


accés a la Universitat

Si aprove el Diploma del BI, he de presentar-me a la Selectivitat?

No cal fer les PAU però és recomanable.

I quins són els motius?

 • L’experiència ens diu que probablement les qualificacions que aconseguesques en les PAU siguen superiors a les obtingudes en el Diploma del BI.

 • La normativa vigent del Ministeri d’Educació reconeix des de l’any 2007 el Diploma del Batxillerat Internacional per a ingressar a les universitats espanyoles sense necessitat de proves selectives, mitjançant la convalidació de les qualificacions a través de la UNED.

 • Els resultats dels exàmens per a l’obtenció del Diploma del BI no es coneixen fins als primers dies de juliol i això pot dificultar l’accés a algunes Universitats.

Què passa si no aprove els exàmens del Diploma del BI?

L’obtenció o no del Diploma Internacional és totalment independent de la nota que et posen els professors de l’institut per al títol del batxillerat espanyol. L’organització internacional IBO et donarà, en tot cas, un certificat que acredite haver cursat el currículum del BI.

Reconeixen les universitats el diploma del BI?

Sí, les principals universitats del món reconeixen el diploma del BI.

Per ajudar els alumnes, IBO manté una base de dades amb la informació de contacte i els requisits d’admissió d’universitats de tot el món.
A més, els alumnes que sol·liciten ingressar en una universitat concreta poden autoritzar aquesta a accedir directament a les seues qualificacions finals en el lloc web segur IBO.

per què al Pere Boïl?

Qui pot impartir el Programa del Diploma?

Només les escoles que IBO autoritze com a “Col·legis del Món del BI” poden impartir el Programa del Diploma.

El procés d’autorització, que pot durar dos o més anys, té dues fases:

 • Estudi de viabilitat i identificació de recursos.
  El col·legi duu a terme una anàlisi exhaustiva de la filosofia i el currículum del Programa, així com dels recursos necessaris per impartir-lo.

 • Visita a l’escola.
  Un cop rebuda la sol·licitud formal d’autorització, IBO designa una delegació que visita el col·legi i elabora un informe sobre la capacitat d’aquest per impartir el programa. Si el resultat és positiu, l’escola rep l’autorització per a impartir el programa i obté l’estatus de Col·legi del Món del BI.

Cada cinc anys a partir de l’autorització, IBO avalua com el col·legi imparteix el Programa.

L’IES Pere Boïl és un Col·legi del Món del BI des de maig de 2010 i imparteix el Batxillerat Internacional des del curs 2010-2011. Actualment és l’únic centre de titularitat pública que disposa d’aquesta oferta educativa a la Comunitat Valenciana.

Quant hauré de pagar en concepte de matrícula, quotes, drets d’examen…?

La formació del BI té un alt cost, que en alguns centres privats suposa quotes de més de 600€ mensuals per alumne. No obstant això, en el nostre cas –l’IES Pere Boïl és un institut de titularitat pública– aquesta formació serà totalment gratuïta per a les famílies. Estem recorrent a institucions, públiques i privades, que patrocinen la implantació i el desenvolupament del BI al nostre centre. Aquestes institucions cobreixen les despeses de matriculació de l’alumnat, quotes a la IBO, drets d’exàmens per al diploma internacional, formació del professorat, adquisició de guies, llibres i materials necessaris per a la biblioteca i laboratoris, etc.

Consulta els documents del IBO

Açí podeu trobar alguns dels documents bàsics per al desenvolupament del Programa del Diploma del Batxiller Internacional:

Documents generals IBO